ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

Съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията,  аудио и видео файлове, са собственост на "Фабрика 360" ЕООД и са защитени от международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на "Фабрика 360" и никой няма право да ги ползва без изрично писмено съгласие от страна на Фабрика 360.

Достъпът /използването на този сайт не дава на потребителя/клиента права за препродажба или търговско използване на този сайт или съдържанието му.

Потребителите/клиентите нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на сайта, материалите за сваляне, без изричното писмено съгласие на "Фабрика 360" ЕООД.

 

Приемайки общите условия вие се съгласявате да получавате имейли от нас.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Фабрика 360 ЕООД, БУЛСТАТ: 203352020, ДДС: BG203352020 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. "Оборище" №72, вх. В

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и:

“Фабрика 360" ЕООД