КРЕАТИВНОСТ И ДИЗАЙН НА УСЛУГИ

Дизайн на услуги и уменията на 21ви век​

В глобалната икономика има критична необходимост от умения за работа в екип, креативно, аналитично и практично мислене. Придобиване на баланс от тези умения и нагласи е от съществено значение за утрешните предприемачи, които трябва да решават все по-сложни проблеми. Те също трябва да могат да мислят самостоятелно и независимо, да гледат отвъд съдържанието и да предвиждат творчески решения на

проблемите (Lipman, 2003; McCombs & Whisler, 1997). Контрапродуктивно на тази нужда, поне в

Съединените щати, системите за образование и тестване продължават да насърчават способностите на учениците да намерят един правилен отговор, вместо да ги предизвикват да намерят отговори на трудни проблеми чрез множество решения.

При подготовката на бъдещите предприемачески поколения, дизайнът на услуги може да бъде по-добре позициониран подход, който насърчава балансирани, интердисциплинарни умения на 21-ви век и навици на ума.

Дизайнът на услуги се базира на дизайн мислене - интердисциплинарен творчески процес за решаване на проблеми, който съчетава аналитично мислене, творческо мислене и практически умения (Ingalls Vanada, 2011).

per-loov-oXqn2CXC_9Q-unsplash.jpg

Все повече компании се насочват към дизайна на услуги като подход за решаване на проблеми заради фокусът, който той поставя върху клиентите.  

 

Дизайнът на услуги предоставя набор от инструменти за получаване на обратна връзка от клиентите, за създаване на ефективни прототипи и за по-продуктивни сесии за генериране на идеи. 

 

Бренстормингът като един от най-добрите начини за генериране на идеи

 

Страхотните идеи - тези, които решават даден проблем по уникален начин, обикновено се случват, когато две стари идеи се срещнат за първи път. Страхотните идеи не са нови идеи. Те обикновено са комбинация от съществуващи идеи. И тук се вижда мощта на подхода брейнсторминг, който обединява хора с различен опит, за да могат всички те да надградят идеите си заедно.

Освен това, брейнстормингът е полезен и по още един начин. Тъй като всички в групата или екипа са ангажирани в процеса на търсене на креативни идеи, след това е по-лесно за ръководителя да получи от хората по-осезаема подкрепа относно финалното решение.

И не на последно място, брейнстормингът е относително нетипична дейност, която разнообразява рутинната работа и внася елементи на игра и забавление в работната среда. Атмосферата по време на добре проведената мозъчна атака е позитивна, без критика и предразсъдъци, което винаги е плюс.

Основни правила за брейнсторминг

За да протече брейнстормингът ефективно, е необходимо участниците в него да се придържат към определени правила:

  • Критиката е забранена. Всички идеи са добре дошли, всички идеи се приемат и записват. Критиката на чужди идеи се отлага за по-късен етап.

  • Фокус върху количеството. Главната идея на брейнсторминга е да се генерират възможно повече идеи. Поради отсъствието на критика, качеството на идеите отстъпва на втори план на този етап.

  • Свободна комуникация. Всеки може да каже идеята си на глас, както и да допълни или надгради чужда идея.

 

Моментът с въздържането от критика е най-значим. Целта на брейнсторминга не е да се дават оценки на различните идеи или да се избира най-добрата идея. Еднакво добре следва да се приемат всички предложения и хрумвания, дори най-нестандартните и абсурдните. В момента, в който в дискусията се намесят критиката и анализът, спонтанното креативно мислене може да бъде унищожено.

smartworks-coworking-cW4lLTavU80-unsplas

Дизайнът на услуги предполага работа в екип като най-ползотворно е екипът да е със специалисти от различни области, култура, възраст, пол и др. Подходът обединява и хора от различни части на организацията и се опира на техните различни знания, опит и принос за това как да се реши проблем. Комбинирайки тези съставки заедно, можете да измислите нови и креативни начини за решаване на проблем.

По материали от:

https://www.novavizia.com/breinstorming/